Groot-Brittannië draait meer dan 50% op ‘emissie-arme stroom’

DUURZAAM

In het derde kwartaal van 2016 was meer dan de helft van de gebruikte stroom in Groot-Brittannië afkomstig van ‘low-carbon sources’. Dat wil zeggen dat de stroom is opgewekt uit energiebronnen die een lage uitstoot van broeikasgassen kennen.

50,2% van de stroom in Groot-Brittannië was in het afgelopen kwartaal afkomstig uit kernenergie uit Groot-Brittannië, kernenergie uit Frankrijk, biomassa, waterkracht, windenergie en zonne-energie. Dit blijkt uit cijfers van een onderzoek door energieleverancier Drax en Imperial College London. In 2010 lag het percentage lage-uitstoot-elektriciteit nog op 20%.

Of je trots moet zijn op de stroom uit kernenergie is de vraag. Wel zijn de Engelsen tevreden met het lage aandeel elektriciteit uit steenkool. Bij de productie van stroom uit deze fossiele brandstof komt veel CO2 vrij. 5 mei 2016 was in Groot-Brittannië de eerste dag dat er geen stroom uit steenkool werd opgewekt. Dit gebeurde ook op 5 andere dagen in het derde kwartaal.

Net als in Nederland wil de Engelse regering graag energiecentrales sluiten die op steenkool branden.

In Nederland wordt veel stroom opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool. Van het totale energieverbruik in ons land is nu ongeveer 5% afkomstig uit duurzame energiebronnen. In het energieakkoord is afgesproken dat dit percentage in 2020 op 14% moet liggen.

Vind je het interessant om per dag en per uur te zien hoeveel MW groene stroom in ons land wordt opgewekt? Met een uitsplitsing per energiebron (zon, wind en biomassa)? Kijk dan eens op de website energieopwek.nl die begin november werd gelanceerd.